Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. De NOW-aanvraag gaat via het UWV. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig, maar het loonheffingennummer. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 6 april via de website van het UWV. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum.


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Meer specifiek gelden de volgende eisen:
– gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
– woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland; Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
– het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend; voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
– is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of  zelfstandig beroep;
– woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.


Belastingmaatregelen

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Nadat het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Om administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden, krijgt u automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Ook de Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Wij vragen u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.

Daarnaast wil het kabinet ook het tarief van de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze wordt aangepast zodra dat uitvoeringstechnisch mogelijk is. Dat betekent dat de tijdelijke verlaging vanaf 1 juni 2020 ingaat, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente in vanaf 1 juli 2020. (Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen).


Wanneer kunt u uitstel aanvragen? U kunt uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Let op: dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen.
Ik verwacht minder winst te maken door het coronavirus, kan ik mijn voorlopige aangifte nog wijzigen? Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Met een email of een telefoontje regelen we dat gelijk voor u! Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug.
Moet ik als ondernemer toeristenbelasting blijven betalen? Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten innen deze belasting via een voorlopige aanslag. Veel gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers tegemoet te komen. Dit kan voor ondernemers tot een financiële verlichting leiden in deze moeilijke tijden. Het Rijk is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over hoe deze maatregel door gemeenten kan worden ingevuld. U kunt contact met uw gemeente opnemen over de maatregelen die zij treft op dit gebied of de website van uw gemeente raadplegen.