BEH (onderdeel van de Belastingdienst) controleert onder meer of organisaties hun uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) op tijd en op de juiste manier inschrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel (KvK). Organisaties moesten hun UBO’s uiterlijk op 27 maart 2022 inschrijven in het UBO-register, dat onderdeel is van het Handelsregister.

KvK informeert BEH

Als de KvK na 27 maart 2022 ziet dat organisaties die in het Handelsregister staan hun UBO’s nog niet hebben ingeschreven in het UBO-register geeft de KvK dit door aan BEH. Ook als organisaties hun UBO’s niet juist of niet volledig hebben geregistreerd geeft de KvK dit door aan BEH. Bijvoorbeeld als de KvK hierover een bericht heeft gekregen van andere instanties, zoals banken of de Belastingdienst.

BEH neemt contact op met organisaties

Krijgt BEH bericht over een organisatie van de KvK? Dan stuurt BEH een brief of wordt er gebeld. BEH herinnert er dan aan dat de UBO’s van de organisatie op tijd, juist en volledig moeten worden geregistreerd. Als hierna alsnog de UBO’s op de juiste manier worden geregistreerd kan worden voorkomen dat er een boete wordt uitgedeeld.

Vanaf april 2022 stuurt BEH brieven naar organisaties die hun UBO’s niet hebben ingeschreven in het UBO-register, en die hierover al 2 brieven van de KvK hebben gekregen. Vanaf de datum die bovenaan die brief staat, hebben organisaties 2 weken de tijd om de inschrijving in het UBO-register in orde te maken. Is dat na die 2 weken nog niet gedaan? Dan belt BEH om nogmaals aan te sporen de UBO-registratie te regelen.

Gevolgen niet op tijd, onjuist of onvolledig registreren

Als de UBO’s, nadat een brief van BEH is ontvangen, niet binnen 2 weken juist en volledig in het UBO-register zijn ingeschreven, is de organisatie in overtreding. Daarvoor kan BEH een boete of een dwangsom opleggen. Een boete is maximaal € 22.500. Voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.

Betalingsregeling voor boete

Als een boete niet in 1 keer kan worden betaald is het mogelijk om contact op te nemen met het Centraal Justitieel Incassobureau om te vragen of er een betalingsregeling mogelijk is.

Bezwaar en beroep

Tegen een boete kan bezwaar worden gemaakt. Hoe je dat doet, lees je in de boetebeschikking. Als BEH het bezwaar tegen de boete afwijst, kan daartegen in beroep worden gegaan. Hoe je dat doet, lees je in de beschikking op het bezwaar.

bron: accountancyvanmorgen.nl